Lezzet Ankara esnafa destek de değil, haksız rekabet de değil.

Mansur Yavaş vs. Nevzat Aydın
Nevzat Aydın’ın Mansur Yavaş’a attığı tweet’ler.

Peki belediyeler ne yapmalı?

Bir belediye 10 akıllı şehir hizmetini 5 yılda yaparsa -ki bu hizmetler girişimci bir kafayla yapılmadığı için rağbet görme olasılığı yok denecek kadar az oluyor- bir startup ekosistemi 30 tane akıllı şehir hizmetini 1 yılda yapabilir.

Nedir bu kolaylaştırıcı görevler?

1- Akıllı şehir uygulamaları geliştiren startup’ların koordinasyonu: Özel sektörle rekabet edip, yeri geldiğinde yasaklayarak akıllı şehir hizmeti üretmeye çalışmak yerine, halihazırda bununla uğraşan startup’ları koordine etmeli, tespit ettikleri şehir ihtiyaçlarını ve problemlerini, çözmeleri için onlarla paylaşmalı.

Yoksa ne olur?

Eğer bütün bunlar yapılmaz ve özel sektörün /girişimcilerin alanlarına girilmeye, ayaklarına basılmaya devam edilirse, hiçbir startup, şehir için kılını kıpırdatmaz.

--

--

For years; I've helped companies solve their problems, transform themselves, and innovate new business models.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Anil Savas Kilic

Anil Savas Kilic

For years; I've helped companies solve their problems, transform themselves, and innovate new business models.