Tüpraş, Fortune 500 Türkiye 2020 listesinde 1.liği kaptırdı ve bu geçici bir durum olmayabilir.

Tüpraş’ın ürünlerini kullanırken

Peki Tüpraş ne yapsın?

Deniz suyu mu? Ne alaka?

--

--

For years; I've helped companies solve their problems, transform themselves, and innovate new business models.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store