Tüpraş, Fortune 500 Türkiye 2020 listesinde 1.liği kaptırdı ve bu geçici bir durum olmayabilir.

Tüpraş’ın ürünlerini kullanırken

Peki Tüpraş ne yapsın?

Akla ilk gelen fikri, yani “madem güneş enerjisi geliyor, güneş enerjisine yatırım yapsın”ı söylemeyeceğim. Zaten bu fikir bile değil. Güneş enerjisine yatırım yapsın ne demek ki?

Deniz suyu mu? Ne alaka?

Yakın gelecekte şehirleri su kıtlığı bekliyor. Halihazırda deniz suyundan içme suyu üreten teknolojiler var, ama çok enerji harcıyorlar ve tam ticarileşemediler.

--

--

For years; I've helped companies solve their problems, transform themselves, and innovate new business models.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Anil Savas Kilic

Anil Savas Kilic

For years; I've helped companies solve their problems, transform themselves, and innovate new business models.